Contact

Our Environment, Our Responsibility

English to Chitonga Translation

English: The Environmental impact of any mining activity  includes issues such as land use, waste management, water, air and soil pollution which are caused by the extraction, processing and the use of its products.

Chitonga: Bukaka bwa Migodi yoonse bujatikizya bubelesi bwanyika, kusowa tombe, meenda, muya alimwi a busofwazyi bwa bulongo, calo eeci cetwa kwiinda mukusya, bubambe a bubelesi bwazyezyo zyiyandika.

English: We can’t wait for clean energy any longer. The future is green energy, sustainability & renewable energy. There is need for countries to invest in solar power/renewable and divert from fossil fuels.

Chitonga: Tatukonzyi kulindila nguzu zyabulondo limbi pe. Kumbele kulasalala, kuli kabotu alimwi anguzu zyolololwa. Nchiyandisi kuti zisi ziyobwezye mu nguzu zya zuba/ zilololwa alimwi a kuleya kubelesya nguzu zya mingwimba.

English: The legal and regulatory framework that governs the relationship between a host country government and investors in extractive industries is the backbone of long term investor-government relationship. The framework could include several pieces of domestic legislation (including the constitution, mining code, the tax law).

Chitonga: Mulawo alimwi abubelesi bwendelezya kuswaangana akati ka mfulumende acisi cayo alimwi abayobozyi mumigodi nenguzu zipati zya cilongwe akati ka mfulumende abayobozyi. Bubelesi bulanganya tumpago tunji twamulawo tujatikizya bubelesi bwamumigodi alimwi a mitelo.

English: Zambia has acceded to over 20 international environmental conventions, and these have a bearing on natural resource management. Different conventions are at different levels of domestication and implementation. Zambia lacks a well informed and organized local public sector to participate in publicizing the vulnerability of the environment and inculcating a sense of responsibility for the environment.

Chitonga: Cisi ca Zambia canjilana a zisi zili makumi obile mukusangana, alimwi zijisi bukaka mubweendelezi bwa zilengwa Leza. Kwaandana kwakuswaangana, kuli kwaandana kwamisela ya bubambe a kupangwa. Cisi ca Zambia cibulide kuzyiba alimwi akusangana Kwa buleya kuti kube kubeleka antomwe mukutondeya buyumu-yumu bwa masena azingulukide alimwi akupanga muzezo wakubamba akuzyiba masena a zingulukinde.